Podmienky používania

Upozornenie
Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním, alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti AMENO s.r.o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. AMENO s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky, alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť, alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie webových stránok
Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť AMENO s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť
Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti AMENO s.r.o., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a AMENO s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie
Záväzky a povinnosti spoločnosti AMENO s.r.o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Objednávka
Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je záväzná. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ – https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ – https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné tejto stránke.stránke.

Cookies
Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Informácie o autorských právach
© 2018 AMENO s.r.o. Všetky práva vyhradené.